text only

Os oes arnoch angen yr ymgynghoriad hwn mewn fformat arall e.e. Print bras, cysylltwch â BGCabertawe@abertawe.gov.uk

Cynllun Lles Lleol Drafft: Cyfle i Ddweud eich Dweud

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe’n bartneriaeth lle mae'r sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector yn gweithio gyda'i gilydd i wella ansawdd bywyd yn Abertawe ar gyfer cenedlaethau presennol a rhai'r dyfodol.

Bob 5 mlynedd, mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe'n datblygu Cynllun Lles Lleol. Mae'r cynllun hwn yn nodi'r amcanion a'r camau a ddefnyddir i arwain ein camau gweithredu bob blwyddyn.

Yn 2018, i ganolbwyntio ar y tymor hir, edrychom ar sut y gallai sefydliadau weithio'n well gyda'i gilydd i wella lles mewn cenhedlaeth erbyn 2040. Edrychodd Asesiad Lles Lleol 2022 ar yr holl ymchwil a'r hyn yr oedd pobl leol yn ei feddwl am wella lles ar gyfer y tymor hwy. Gallwch ddarllen am y gwaith yma www.abertawe.gov.uk/asesiadbgc2022

Er bod cymaint wedi newid o ganlyniad i'r pandemig, Brexit, y rhyfel yn Wcráin, gwir effeithiau newid yn yr hinsawdd, yr argyfwng natur a'r argyfwng costau byw, mae'n ymddangos bod ein hamcanion cyffredinol yn dal i grynhoi'r canlyniadau tymor hir sydd eu hangen. Bydd parhau i gyflwyno ein hamcanion presennol ar gyfer 2040 yn ein galluogi i ganolbwyntio ar sut rydym yn mynd at i gyflwyno ein hamcanion a pha gamau y byddwn yn eu cymryd. Gallwch ddarllen y cynllun drafft yma.

Rydym wedi gwneud cynnydd da ond mae llawer i'w wneud o hyd. Gallwch ein helpu drwy gyfrannu at y cynllun a helpu i ychwanegu syniadau penodol ynghylch sut y gall Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe weithio gyda'i gilydd i wella lles Abertawe.

Hoffem glywed eich barn am ein Cynllun Lles Lleol drafft, cymerwch ychydig funudau i lenwi'r arolwg byr hwn.

  Ydych chi'n ...
 
 
 
 
 
   
  Ydych chi wedi darllen y Cynllun Lles Lleol Drafft?

Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi darllen y cynllun, gallwch gymryd rhan yng ngweddill yr arolwg hwn o hyd.

  Os ydych wedi darllen y Cynllun Lles Lleol Drafft, ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r canlynol...?
Rhowch groes mewn un blwch ym mhob rhes.
  Cytuno'n gryf   Tueddu i gytuno   Tueddu i anghytuno   Anghytuno'n gryf   Ddim yn gwybod  
  Mae'r strategaeth yn hawdd ei darllen          

  Mae'r strategaeth yn hawdd ei deall          

  Mae'r strategaeth wedi'i llunio'n dda          

  Mae'r strategaeth yn addas o ran hyd          

  Mae'r strategaeth yn llawn gwybodaeth          

Amcanion Llesiant

Mae adnewyddu'n hymrwymiad presennol i'n gweledigaeth i wella lles erbyn 2040 yn golygu y gallwn ganolbwyntio ar weithredu. Mae ein Hamcanion Lles Lleol Drafft diweddaredig fel a ganlyn:

- Y Blynyddoedd cynnar: Sicrhau bod plant yn Abertawe'n cael y dechrau gorau mewn bywyd i fod y gorau y gallant fod.
- Byw'n Dda, Heneiddio'n Dda:
Gwneud Abertawe'n lle gwych i fyw'n dda ar bob cam o fywyd.
- Newid yn yr Hinsawdd ac Adferiad Natur:
Adfer a gwella bioamrywiaeth, mynd i'r afael â'r achosion a lleihau effaith newid yn yr hinsawdd  
- Cymunedau cryf:
Adeiladu cymunedau cydlynol a chanddynt ymdeimlad o falchder a pherthyn.

  Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r amcanion trosgynnol hyn...? Rhowch groes mewn un blwch ym mhob rhes.
  Cytuno'n gryf   Tueddu i gytuno   Tueddu i anghytuno   Anghytuno'n gryf   Ddim yn gwybod  
  Y Blynyddoedd Cynnar          

  Byw'n Dda, Heneiddio'n Dda          

  Newid yn yr Hinsawdd ac Adferiad Natur          

  Cymunedau cryf          
 

Mae ein camau drafft er mwyn gwireddu'r amcanion hyn drwy weithio gyda'n gilydd wedi'u nodi isod.

  Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r canlynol…? Rhowch groes mewn un blwch ym mhob rhes.
  Cytuno'n gryf   Tueddu i gytuno   Tueddu i anghytuno   Anghytuno'n gryf   Ddim yn gwybod  
  Bywiogi a chynnwys Abertawe wrth weithio tuag at drawsnewidiad teg mewn perthynas ag Abertawe Sero-net ac Adferiad Natur, gan fabwysiadu ymagwedd sy'n seiliedig ar natur at ddod o hyd i atebion lle bo'n bosib.          

  Cefnogi gwasanaethau'r Blynyddoedd Cynnar ar eu taith drawsnewid i gefnogi plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd          

  Dod yn Ddinas Hawliau Dynol, gan rymuso dinasyddion fel eu bod yn ymwybodol o'u hawliau ar bob cam mewn bywyd          

  Mwyafu camau gweithredu cydweithredol er mwyn creu Abertawe mwy diogel, mwy cydlynol a mwy ffyniannus.          

  Cefnogi datblygiad Cynnig Diwylliannol integredig yn Abertawe          

  Dylanwadu ar drefniadau llywodraethu a phartneriaeth eraill a chysylltu â nhw er mwyn sicrhau bod lles yn cael ei integreiddio ledled Abertawe          

  Datblygu data er mwyn gwella'r modd y gwneir penderfyniadau gan bartneriaid Abertawe          

  Datblygu fframwaith mesur i ddarparu adborth ar gynnydd mewn modd effeithiol ac effeithlon          
 

Eich syniadau ar gyfer gwella lles yn Abertawe

Mae angen syniadau arnom i'n helpu i benderfynu pa gamau y gallwn eu cymryd i weithio gyda'n gilydd er mwyn gwella lles yn Abertawe. Bydd y syniadau hyn yn ein helpu i lunio cynlluniau gweithredu. Beth yw'r hyn y dylai'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn ei ganolbwyntio arno a beth y mae angen i ni ei wneud/ei roi ar waith er mwyn llwyddo?
Mae'r ffordd rydym yn mynd ati i wneud pethau'r un mor bwysig â'r hyn rydym yn ei wneud. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sail i bopeth rydym yn ei wneud. Gan feddwl am y ffyrdd rydym yn gweithio a sut gallwn wella lles, pa gamau y gellid eu cymryd?

  Hoffech chi rannu syniad â ni?

Dywedwch wrthym eich syniad am sut y gall gwasanaethau cyhoeddus weithio gyda'i gilydd i wella lles.

 
 
 

Gallwch awgrymu cynifer o syniadau ag y dymunwch

  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
  Hoffech chi awgrymu syniad arall?
 
 
 
 

Amdanoch chi

Yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data, cedwir unrhyw wybodaeth y gofynnir amdani yn y cwestiynau canlynol yn gwbl gyfrinachol, at ddibenion dadansoddi data yn unig. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae Cyngor Abertawe yn defnyddio eich data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan www.abertawe.gov.uk/hysbysiadpreifatrwydd

  Ydych chi'n...?
   
  Ydy eich rhywedd yr un fath â'r hyn roddwyd i chi adeg eich geni?
  Faint yw eich oed...
 
 
 
 
 
  Sut fyddech chi'n disgrifio'ch hunaniaeth genedlaethol?
Nodwch bob un sy'n berthnasol.
 
 
 
 
 
 
 
  I ba grŵp 'ethnig' rydych chi'n barnu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Beth yw eich crefydd?
Rhowch farc mewn un blwch neu ysgrifennwch ar y diwedd.
 
 
 
 
 
 
 
  Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol
 
 
 
 
 
  Allwch chi ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?
Nodwch bob un sy'n berthnasol
 
 
 
 
 
  Pa ieithoedd rydych chi'n eu defnyddio o ddydd i ddydd?
Nodwch bob un sy'n berthnasol
 
 
 
  Oes gennych unrhyw gyflyrau neu afiechydon meddwl neu gorfforol sy'n para 12 mis, neu y disgwylir iddynt bara am 12 mis neu fwy?
  A yw unrhyw un o'ch cyflyrau neu’ch afiechydon yn cyfyngu ar eich gallu i ymgymryd â gweithgareddau o ddydd i ddydd?

Diolch am eich cyfranogiad

 
Clirio atebion o'r dudalen yma Snap Survey Software