Os hoffech gael mwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn neu os hoffech gael gwybodaeth mewn fformat arall, rhowch wybod i ni drwy'r canlynol:                                                                                               
E-bost:  penny.gruffydd@abertawe.gov.uk
Ffôn: 07976 898318

Ymgynghoriad ar Strategaeth Ardal Abertawe Ganolog - Adfywio'n Dinas er Lles a Bywyd Gwyllt

Mae'r adroddiad pwysig gan Banel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd y CU (IPCC) yn dweud y bydd Ardal Abertawe Ganolog erbyn 2050 yn cael cyfnodau o law trwm iawn, sychder a thymereddau cynyddol.

Ym mis Chwefror, dywedoch chi wrthym eich bod am gael dinas wyrddach gyda llai o wynebau caled, gan ddefnyddio natur i ddarparu lle ar gyfer bywyd gwyllt a rhoi pleser i bobl, gwell profiad masnachu ac i ymwelwyr, creu dinas sy'n gyrchfan ac y mae modd byw ynddi a dinas a all addasu i newid yn yr hinsawdd a lliniaru ar ei gyfer.

Rydym wedi cynnwys eich syniadau yn y Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd ddrafft hon ar gyfer Ardal Ganolog Abertawe. Mae'r strategaeth yn archwilio buddion a chost-effeithiolrwydd isadeiledd gwyrdd h.y. llai o berygl llifogydd, oeri mannau yn yr haf, aer a dŵr glanach, llai o sŵn, gwell iechyd meddwl a chorfforol, bioamrywiaeth ar ei hennill, llai o allyriadau CO2 a chostau ynni ac economi gryfach.

Lluniwyd y strategaeth ddrafft i gefnogi Rhwydwaith Isadeiledd Gwyrdd Strategol Polisi ER 2 y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a'r Canllawiau Cynllunio Atodol ar Isadeiledd Gwyrdd sy'n cael eu datblygu. Mae'n cyfrannu at ddyletswyddau Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Abertawe o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a bydd yn cefnogi'r defnydd o Safon Safon SuDS (Systemau Draenio Cynaliadwy) Statudol 2019 ac amcan Gweithio gyda Natur Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Abertawe.

Q1 Dyma weledigaeth y strategaeth 'Dinas ag isadeiledd gwyrdd amlswyddogaethol o safon sy'n darparu cadernid, ffyniant, natur, iechyd, lles a hapusrwydd i ddinasyddion Abertawe ac ymwelwyr â'r ddinas'. Ydych chi'n cytuno â hyn?
 
Q2 Amlinellir amcanion strategol y strategaeth isod. Ydych chi'n credu y bydd yr amcanion strategol yn ein galluogi i gyflawni'r weledigaeth hon?
  Cytuno'n gryf   Cytuno   Anghytuno   Anghytuno'n gryf  
  Darparu amgylchedd o safon        

  Creu dinas nodedig anheddol        

  Addasu i newid yn yr hinsawdd        

  Cynnwys pobl        

  Dod yn ddinas sy'n enghraifft ar gyfer bywyd gwyllt a lles        
 
Q3 I'n galluogi i gyflawni'n hamcanion strategol, byddwn yn ceisio cyflawni'r canlynol.  Ydych chi'n meddwl bod y nodau hyn yn briodol ac a oes modd eu cyflwyno?
  Cytuno'n gryf   Cytuno   Anghytuno   Anghytuno'n gryf  
  Dwbl yr isadeiledd gwyrdd (ac eithrio dŵr agored) ymhen 10 mlynedd        

  Cynyddu gorchudd y coed 25% erbyn 2044        

  Annog datblygwyr a disgwyl iddynt ddylunio isadeiledd gwyrdd o safon ar gyfer datblygiadau, a defnyddio offer i ddangos eu bod yn cydymffurfio.        

  Dod yn hyrwyddwr 'Trees in the Townscapes'        

  Gweithio gyda grwpiau cymunedol        
 
Q4
Q5
Q6 Ydych chi'n ddatblygwr neu oes gennych chi fudd proffesiynol yn y strategaeth ddrafft? Os ydych yn ateb OES, ewch ymlaen i'r cwestiynau am yr Offeryn Ffactor Lle Gwyrdd, teipolegau isadeiledd a chwestiynau eraill mwy penodol. Os ydych yn ateb NAC OES, ewch i ddiwedd yr arolwg.
Q7
Q8
Q9 Dyluniwyd yr offeryn Ffactor Lle Gwyrdd (FfLlG) (Atodiad 2 yn y Strategaeth Ddrafft) i gynorthwyo cynllunwyr, datblygwyr a dylunwyr i benderfynu ar y lefel briodol o lasu trefol. Mae'r cyngor a Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymrwymedig i ddefnyddio'r offeryn hwn ac yn disgwyl i ymgeiswyr gyflwyno cyfrifiad FfLlG i gefnogi eu cynlluniau. Ydy'r atodiad yn esbonio'r offeryn mewn digon o fanylder?
 
Q10 Ydych chi wedi defnyddio'r offeryn FfLlG yn y gorffennol?
 
Q11
Q12

 

Er mwyn gwella'n gwasanaethau a sut rydym yn cyflwyno gwasanaethau i chi ac ystyried eich holl anghenion, rydym yn gobeithio y byddwch yn ateb y cwestiynau canlynol.

Yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data, cedwir unrhyw wybodaeth y gofynnir amdani yn y cwestiynau canlynol yn gwbl gyfrinachol at ddibenion dadansoddi data'n unig. Bydd yr wybodaeth yn ein galluogi i benderfynu a yw ein gwasanaethau yr un mor hygyrch i bawb.

Q13 Ydych chi'n...?
Q14 Ydych chi o'r un rhyw ag yr oeddech chi pan gawsoch eich geni (h.y. wedi'ch geni'n wryw ac yn byw fel dyn ar hyn o bryd neu wedi'ch geni'n fenyw ac yn byw fel menyw ar hyn o bryd)?
Q15 Beth yw eich oed?
Q16 Sut byddech chi'n disgrifio'ch hun?
 
 
 
 
 
 
 
 
Q17 Beth yw eich grŵp ethnig? (Rhowch groes mewn un blwch a nodwch os yw'n berthnasol).
 
 
 
 
 
 
 
Q18

Diolch am ddarparu eich sylwadau ar y arolwg hon. Mae'n bosib y cyhoeddir eich sylwadau anhysbys pan fyddwn yn adrodd am ganlyniadau'r ymgynghoriad hwn neu o ganlyniad i gais Rhyddid Gwybodaeth. Bydd sylwadau yr ystyrir eu bod yn ymosodol, yn hiliol, yn enllibus neu'n sarhaus yn cael eu dileu cyn i ni ystyried yr ymatebion i'r holiadur.

Cedwir yr wybodaeth bersonol a ddarparwyd gennych ar yr arolwg hwn yn ddiogel gan Gyngor Abertawe am gyfnod penodol ar ddiwedd yr ymgynghoriad ac ni chaiff ei chyhoeddi neu ei rhannu ag unrhyw drydydd parti. Am ragor o wybodaeth, gweler ein hysbysiad preifatrwydd yn www.abertawe.gov.uk/hysbysiadpreifatrwydd <http://www.swansea.gov.uk/privacynotice>

 
  Page 1/1 
Snap Survey Software