Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am yr arolwg hwn, neu os hoffech gwblhau'r arolwg hwn mewn fformat arall e.e. print bras, e-bostiwch consultation@abertawe.gov.uk, neu ffoniwch 01792 636732.

Hoffem wybod pa mor fodlon ydych chi ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gyngor Abertawe. Mynegwch eich barn drwy gwblhau'r arolwg byr hwn.

Bodlonrwydd ar y cyngor

Rydym yn mynd i ofyn rhai cwestiynau i chi am eich bodlonrwydd ar Gyngor Abertawe. Wrth ateb y cwestiynau hyn, meddyliwch am y gwasanaethau y mae Cyngor Abertawe'n eu darparu i'r gymuned yn gyffredinol, ynghyd â'r gwasanaethau y mae eich aelwyd yn eu defnyddio. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod am yr holl wasanaethau hyn, neu'n eu defnyddio gan fod gennym ddiddordeb yn eich barn gyffredinol.

1. Yn gyffredinol, pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi ar y ffordd y mae Cyngor Abertawe'n cynnal ei wasanaethau?
2. I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno bod Cyngor Abertawe'n darparu gwerth am arian (am y Treth y Cyngor rydych yn ei dalu?)
3. I ba raddau ydych chi'n credu bod Cyngor Abertawe'n mynd i'r afael â phryderon preswylwyr lleol?
4. Yn gyffredinol, pa mor dda y mae Cyngor Abertawe'n hysbysu preswylwyr o'r gwasanaethau y mae'n eu darparu?
5. Pa mor debygol neu annhebygol ydych chi o ganmol y cyngor i ffrind neu berthynas?

Bodlonrwydd ar y gwasanaethau

Rydym yn mynd i ofyn i chi am y gwasanaethau gwahanol a ddarperir gan Gyngor Abertawe.
Dywedwch wrthym pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi ar bob un o'r gwasanaethau hyn.

6. Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi ar bob un o'r gwasanaethau hyn?
  Bodlon iawn   Gweddol fodlon   Ddim yn fodlon nac yn anfodlon   Gweddol anfodlon   Anfodlon iawn   Heb ddefnyddio’r gwasanaeth hwn   Ddim yn gwybod  
  Gwasanaethau sbwriel ac ailgylchu              

  Parciau a mannau agored              

  Atgyweirio ffyrdd a phalmentydd              

  Glanhau strydoedd              

  Meysydd parcio a reolir gan y cyngor              

  Cyfleusterau hamdden a chanolfannau chwaraeon              

  Gwasanaethau llyfrgell              

  Digwyddiadau ysgolion lleol (cynradd ac uwchradd)              

  Gofal cymdeithasol a gwasanaethau gwaith cymdeithasol              
7. I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno bod Cyngor Abertawe'n darparu gwasanaethau o safon?
8. Yn gyffredinol, pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi ar wasanaethau'r cyngor?

Bodlonrwydd ar Staff

Rydym yn mynd i ofyn rhai cwestiynau i chi am eich cyswllt â staff y cyngor.

9. Pryd oedd y tro diwethaf i chi gysylltu ag aelod o staff Cyngor Abertawe (ac eithrio athrawon ysgol)?
10. Nodwch faint rydych yn cytuno neu'n anghytuno bod pob un o'r rhain yn disgrifio staff Cyngor Abertawe a wnaeth ymdrin â chi?  
  Cytuno'n gryf   Tueddu i gytuno   Ddim yn cytuno nac yn anghytuno   Tueddu i anghytuno   Anghytuno'n gryf   Ddim yn gwybod  
  Cyfeillgar            

  Effeithlon            

  Gwybodus            

  Eich trin chi â pharch            
11. Yn gyffredinol, pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi  ar lefel y gwasanaeth cwsmeriaid a dderbynioch gan Gyngor Abertawe ar yr achlysur hwnnw?

Eich Ardal Leol

Rydym yn mynd i ofyn ychydig o gwestiynau i chi am eich ardal leol, sef yr ardal o fewn pellter cerdded 15 i 20 munud o'ch cartref.

12. Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi ar yr ardal leol fel lle i fyw ynddo?
13. I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno bod eich ardal leol yn rhywle lle mae pobl o gefndiroedd gwahanol yn cyd-dynnu'n dda? Drwy gyd-dynnu'n dda, rydym yn golygu byw ochr yn ochr gyda pharch.
14. I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y gallwch ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio ar eich cymdogaeth?

Amdanoch Chi

Mae'r cwestiynau hyn yn ddewisol, ond mae'n rhaid i ni eu gofyn er mwyn deall a yw ein harolwg wedi cyrraedd y bobl gywir ac i ddeall sut mae grwpiau gwahanol yn teimlo am y cyngor, gan ein galluogi i ymdrin â hyn os gallwn ni.  
Yn unol â chyfraith Diogelu Data, cedwir unrhyw wybodaeth y gofynnir amdani yn y cwestiynau canlynol yn gwbl gyfrinachol at ddibenion dadansoddi data'n unig. I gael mwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio eich data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan www.abertawe.gov.uk/hysbysiadpreifatrwydd

15.
 
16. Nodwch eich rhyw
17. Ydy'ch rhyw yr un peth â'r hyn a nodwyd pan gawsoch eich geni?
18. Beth yw eich oedran?
19. Fyddech chi'n disgrifio'ch hun fel...
Ticiwch bob un sy'n berthnasol
 
20. I ba grŵp ethnig ydych chi'n perthyn?
 
21. Beth yw'ch crefydd, hyd yn oed os nad ydych yn arfer mewn gair a gweithred ar hyn o bryd?
Rhowch farc mewn un blwch neu ysgrifennwch ar y diwedd.
 
22. Beth yw'ch tueddfryd rhywiol?
 
23. Ydych chi'n gallu deall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol
24. Pa ieithoedd ydych chi'n eu defnyddio o ddydd i ddydd?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol
 
25. Oes gennych chi salwch, anabledd neu wendid hirsefydlog?  
Defnyddir y term salwch hirsefydlog ar gyfer unrhyw beth sydd wedi'ch poeni dros gyfnod o amser neu sy'n debygol o effeithio arnoch dros gyfnod o amser.
Gall hyn gael ei ddiffinio hefyd o dan Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 fel: "Nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith andwyol, sylweddol a thymor hir ar eich gallu i wneud gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd.”
26. A yw'r salwch neu'r anabledd yn cyfyngu ar eich gweithgareddau o gwbl?

Diolch am gymryd rhan

 

Snap Survey Software